Prehľady

Prednášajúci / diskutéri

Zoznam prednášajúcich / diskutérov (podľa abecedy)

daniska

Jaroslav Daniška

 • narodil sa v r. 1977 v Považskej Bystrici,
 • študoval politické vedy na Trnavskej univerzite, Karlovej univerzite v Prahe a na Varšavskej univerzite,
 • je šéfredaktorom revue Impulz, redaktorom v konzervatívnom denníku Postoj a spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a Spoločenstvom Ladislava Hanusa,
 • píše o politických, spoločenských a náboženských témach,
 • dvakrát do mesiaca moderuje diskusnú reláciu na rádiu Lumen – Zaostrené,
 • v minulosti pôsobil ako poradca ministra vnútra, v Ústave pamäti národa a ako redaktor a editor časopisu Týždeň,
 • je ženatý, otec troch detí, žije v Pustých Úľanoch.
Mária Dravecká

Mgr. Mária Dravecká

 • vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri a čembale a katolícku teológiu na UK, pracovisko Spišská Kapitula,
 • učí hru na klavíri a náboženskú výchovu na štátnom Konzervatóriu v Košiciach,
 • venovala sa hlavne komornej hre, niekoľko rokov učila hru na klavíri aj na PF KU v Ružomberku,
 • vedie biblické stretnutia vo svojej farnosti a venovala sa aj prednáškovej činnosti s hudobnou a biblickou tématikou.
Henrich Grejták

Mgr. Henrich Grejták

 • je kaplánom v košickom UPC. Ako kaplán pôsobil predtým v Sečovciach a v Sabinove.
Ľudovít Grohola

Mgr. Ľudovít Grohola

 • býva v Prešove,
 • bývalý vodca 112. zboru Prameň Prešov - Sekčov.

Cyril HamrákMgr. Cyril Hamrák

 • farár vo Važci.
hajek

Mgr. Matěj Hájek, ThD.

 • narodil sa v r. 1982,
 • detstvo prežil v Prahe v sekulárnom prostredí, dôležitým zlomom bola v jeho živote konverzia ku kresťanstvu počas stredoškolského štúdia ako odpoveď na základné existenciálne otázky (vina a pominuteľnosť života),
 • študoval v Prahe na ETF UK teológiu, pokračoval doktorátom v odbore religionistika (téma sa týkala roly fantázie pri poznávaní skutočnosti podľa C. S. Lewisa a O. Barfielda),
 • v súčasnosti je kazateľom Cirkvi bratskej v Bratislave, učiteľ náboženstva a etickej výchovy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave,
 • venuje sa predovšetkým práci s mládežou a usiluje sa hľadať pravdu a dobrý smer, snaží sa byť k dispozícii ľuďom, ktorí riešia vlastné životné ťažkosti,
 • má rád príbehy – tie literárne, filmové, ale aj tie zo života, rád chodí do prírody a jazdí na bicykli,
 • je ženatý, s manželkou Evou má niekoľkomesačnú dcéru Anežku a „nestačí se divit“.

Milan HermanovskýMgr. Milan Hermanovský

 • augustiniánsky kňaz, ktorý pôsobí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.
hevier

Mgr. Daniel Hevier, PhD.

 • narodil sa 6. 12. 1955 v Bratislave,
 • básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a takmer všestranný umelec,
 • vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na FF UK v Bratislave,
 • pracoval ako redaktor v Československom rozhlase, bol profesionálnym spisovateľom, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V roku 1992 založil vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal vyše 100 titulov,
 • v súčasnosti sa venuje popri písaní a prekladom aj výtvarnému umeniu, autorskému divadlu, vedie hodiny tvorivého písania, príležitostne prednáša na vysokých školách,
 • výber z literárnej tvorby - poézia: Motýlí kolotoč (1974), Elektrónkový klaun (1983), V každých dverách (1988), Biele horí najdlhšie (2003), Sedemnásťtisíc smiešnych sonetov (2010), Vnútrozem (2014); próza: Kniha, ktorá sa stane (2009); pre deti a mládež: Vtáci v tanci (1978), Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984), Kam chodia na zimu zmrzlinári (1984), Hovorníček (1992), Heviho diktátor (2001), Nevyplazuj jazyk na leva (2003), Päťka z nudy (2005), Xaver s nohami do X (2010),
 • je ženatý, má tri deti.

Michal HospodárDoc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

 • vyštudoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
 • titul ThDr. získal v odbore pastorálna teológia v Poľsku,
 • habilitoval sa na GTF v Prešove, kde pôsobí na Katedre systematickej teológie,
 • v kňazskej službe pôsobil v Michalovciach, Poprade a Košiciach,
 • je zodpovedným redaktorom knižného Gréckokatolíckeho kalendára,
 • je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, členom Rady pre médiá pri Konferencii biskupov Slovenska, zástupcom Košickej eparchie v Rádiu Lumen,
 • v roku 2004 bol vymenovaný za tlačového hovorcu Košickej eparchie,
 • venuje sa najmä problematike viery a pastoračnej činnosti kňazov a cyrilo-metodskej tradície v Gréckokatolíckej cirkvi,
 • je ženatý, má troch synov,
 • záľuby: knihy a dobro človeka.

Mária HomolováThDr. PhDr. Mária Homolová, PhD.

 • vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ, po revolúcii externe študovala na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK odbor učiteľstvo (etická výchova – náboženstvo) a katolícka teológia,
 • pracuje ako klinická psychologička v privátnej ambulancii,
 • prednáša pastorálnu psychológiu v Kňazskom seminári v Badíne.

Martin HoremužPhDr. Martin Horemuž, PhD.

 • narodil sa v r. 1977,
 • politológiu študoval na Trnavskej univerzite a rigorózne konanie ukončil na Ústave politológie FF UK v Prahe,
 • v súčasnosti je postgraduálnym študentom v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici,
 • odborne sa zameriava na bezpečnosť a bezpečnostné otázky postsovietskeho Ruska,
 • je autorom viacerých kníh, napr.: Súčasná bezpečnostná politika Ruskej Federácie a jej vybrané dimenzie,
 • je autorom viacerých článkov z oblasti politickej situácie v Rusku: Politický systém Ruskej federácie 20. rokov po rozpade ZSSR, Súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývoja etnického konfliktu v Náhornom Karabachu v kontexte rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008.

Ľuboslav HromjákHEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

 • odborný asistent na Katedre histórie FF Trnavskej univerzity,
 • odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie PF KU v Ružomberku,
 • venuje sa cirkevným dejinám,
 • študoval teológiu na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí, cirkevné dejiny na Gregoriánskej univerzite v Ríme, absolvoval Vatikánsku školu paleografie, diplomatiky a archivistiky vo Vatikáne a doktorandské štúdium v Ríme,
 • pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách, spolupracuje v niekoľkých výskumoch a medzinárodných projektoch,
 • je autorom viacerých publikácií z oblasti cirkevných dejín, spolupracuje tiež s médiami (rádio Lumen – pravidelne, STV2).

juricaDoc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

 • narodil sa 14. 11. 1970 v Prešove,
 • absolvoval gymnázium v Sabinove, promoval na Právnickej fakulte UK v  Bratislave,
 • po ukončení právnického štúdia vstúpil do kňazského seminára a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu v Ríme,
 • v r. 2002 bol vysvätený za kňaza,
 • v r. 2005 obhájil dizertačnú prácu z kanonického práva na Lateránskej univerzite v Ríme. Následne sa stal obhajcom manželského zväzku a promótorom spravodlivosti na košickom Metropolitnom súde. Zároveň začal učiť na Teologickej fakulte KU v Košiciach civilné a cirkevné právo,
 • v r. 2009 bol vymenovaný za vicepostulátora procesu beatifikácie Anny Kolesárovej, ktorý bol v Košiciach úspešne ukončený vo februári 2012,
 • v r. 2009 bol vymenovaný za cirkevného sudcu a od r. 2010 je členom presbyterskej rady košickej arcidiecézy. Od r. 2011 je členom akademického senátu KU za teologickú fakultu,
 • v júni 2014 sa habilitoval v odbore katolícka teológia.

Juraj KresilaMgr. Juraj Kresila, PhD.

 • je učiteľom na Prešovskej univerzite v Prešove, kde pôsobí na Pedagogickej fakulte na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy.

Peter KršákMgr. Peter Kršák

 • narodil sa 1979 v Topoľčanoch,
 • študoval dejiny umenia na FIF UK,
 • od r. 2004 pracuje v Encyklopedickom ústave SAV na projekte Beliana (Výtvarné umenie a architektúra),
 • v r. 2012 vyšla jeho kniha Putovanie po štyroch krajinách vo vydavateľstve Petrus,
 • venuje sa maľbe, kresbe, keramike a drevorezbe,
 • usporiadal už viacero výstav, prednášok a výtvarných dielní.

kvasnickaPhDr. Marián Kvasnička

 • narodil sa v 12. 7. 1955,
 • člen výboru pre kultúru a médiá (NR SR),
 • člen osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva (NR SR),
 • od roku 2012 člen predsedníctva KDH,
 • predseda poradného zboru Národného osvetového centra pre kresťanské tradície,
 • od roku 1990 súdny znalec pre výtvarné umenie,
 • kurátor medzinárodného sympózia ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne,
 • textár (gospelové kapely na Slovensku),
 • člen liturgickej hudby – cirkevné školy, KDH,
 • pedagóg a riaditeľ cirkevných škôl (1991-2010).

Andrej LegutkýMgr. Ing. Andrej Legutký

 • vyštudoval elektrotechniku na Technickej univerzite v Košiciach, potom teológiu v Spišskej Kapitule. Tu bol v roku 1999 vysvätený za kňaza,
 • je aktívny skaut, zborový vodca 66. zboru a vodca Podtatranskej skautskej oblasti,
 • už siedmy rok pôsobí ako farár vo Vrbove,
 • je zanietený pilot padákových a motorových padákových klzákov a správca letového terénu na Sľubici.

Martin LuteránM.Jur., M.Phil. Martin Luterán, D.Phil.

 • vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv,
 • už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť,
 • je rektorom Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji,
 • je ženatý, má jedno dieťa.

František MikloškoRNDr. František Mikloško

 • jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie 1988, aktivista podzemnej Cirkvi počas normalizácie,
 • v tom období pracoval najprv v Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave, neskôr ako robotník,
 • v novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu,
 • bol poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) a Národnej rady Slovenskej republiky a člen Kresťanskodemokratického hnutia. Dvakrát kandidoval na pozíciu prezidenta SR.

Fabian NovotnýMgr. Fabián Novotný – Fabo

 • veriaci v Boha,
 • ženatý, otec piatich detí,
 • býva v Prešove,
 • vodca 46. zboru Biela nádej Krompachy,
 • vyštudoval teológiu a etiku,
 • pracuje 10 rokov v politike ako asistent poslanca NR SR a regionálny tajomník,
 • má rád organizovanie akcií – projekt oblápanie Spišského hradu, Tatracor, veľké tábory a pod., ale aj pokojné akcie v ústraní – opekačky, výlety,
 • je rád v prírode ako každý skaut,
 • ide stavať drevenicu a nemá na to ešte zdroje,
 • má rád dobrodružstvo, hlavne so svojou rodinkou,
 • je asi extrémista v dnešnej dobe a vtedy je spokojný, že nie je flákač a nepremarňuje čas, ktorý dostal do daru,
 • manželka ho robí lepším a za to ďakuje Tvorcovi šťastia,
 • má dobré deti a zasa ďakuje Šéfovi.

Daniel PastirčákMgr. Daniel Pastirčák

 • narodil sa 29. 1. 1959 v Prešove,
 • básnik, prozaik, esejista, kazateľ, výtvarník,
 • študoval na Strednej umeleckej škole – odbor keramika v Košiciach, nadstavbu absolvoval v odbore reštaurovanie v Bratislave. Tu vyštudoval aj teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte,
 • pracoval v mestskej galérii, neskôr sa stal kazateľom Cirkvi bratskej,
 • svoje verše a prózy publikoval na prelome 80. a 90. rokov v Slovenských pohľadoch, Tvorbe, Romboide a Mostoch,
 • výber z tvorby – prózy: Damianova rieka (1983), Čintet alebo More na konci sveta (2000), Mini mýty (2011), Evanjelium podľa Jóba (2013); poézia: Tehilim (1997), Kristus v Bruseli (2005), Slovo pred slovom (2012); divadelná hra: Hra o svätej Dorote,
 • ako výtvarník vystavoval svoje práce v Londýne, Bratislave, Mikeli (Fínsko), v Prahe, Vancouveri (Kanada),
 • je členom Obce spisovateľov Slovenska a Pen klubu,
 • za svoju literárnu a výtvarnú činnosť získal viacero medzinárodných ocenení,
 • záujmy: hudba, turistika, príroda,
 • je ženatý, má tri deti.

Marek PetroProf. ThDr. Marek Petro, PhD.

 • narodil sa v r. 1967 v Sečovciach,
 • vysokoškolské štúdium začal v r. 1986 na RK Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a dokončil v r. 1992 na UPJŠ v Košiciach, GK bohosloveckej fakulte v Prešove,
 • v r. 1990 bol vysvätený za kňaza, pôsobil vo farnosti Sečovská Polianka,
 • v r. 2004 ukončil doktorandské štúdiá v Krakowe, v r. 2007 sa habilitoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU. V súčasnosti tam pôsobí ako VŠ pedagóg na Katedre systematickej teológie, špecializuje sa na morálnu teológiu a bioetiku,
 • je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií: Kríza súčasného manželstva a cesty jej prekonania (2004), Médiá v kontexte dokumentov Katolíckej cirkvi (2010), Dekalóg I. - III.: dar slobody (2011), Dekalóg IV. - X.: dar slobody (2012); vysokoškolských učebných textov: Vybrané bioetické problémy v učení kresťanskej etiky (2008), Vademecum koordinátora voľného času (2008), Čnosti (2009), Ekologická výchova a vybrané kapitoly z environmentalistiky pre teológov (2011),
 • je členom viacerých vedeckých grémií,
 • je ženatý, s manželkou Editou má tri deti.

pokornyIng. Ján Pokorný (Johany)

 • narodil sa 14. 2. 1958 v Kremnici, v slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste,
 • študoval na gymnáziu v Kremnici, potom na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes STU),
 • je ženatý, má manželku Anku, syna Michala (33), Mateja (31), dcéru Katku (25) a vnučku Paulínku (2,5),
 • skautský oddiel viedol cca 10 rokov, spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov,
 • 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rokov,
 • záľuby: príroda, knihy a filmy, hudba, elektrotechnika atď.

Pavol RajtárPavol Rajtár

 • protagonista extrémneho lyžovania a športového skialpinizmu na Slovensku, horolezec a horský vodca,
 • 1967 - 1994 pôsobil ako záchranár horskej služby,
 • zlyžoval množstvo extrémnych svahov, od Mount Blancu až po sedemtisícovky Pamíru, viac ako tisíckrát vyliezol na Gerlach, na Mont Blancu bol 59-krát,
 • významnou mierou prispel k znovuoživeniu horského vodcovstva na Slovensku a k prijatiu slovenských vodcov do Medzinárodnej únie.

Martin RaškovskýMgr. Martin Raškovský - Veľký Medveď

 • farár v Hermanovciach,
 • vodca Východoslovenskej skautskej oblasti.

Matúš SitárMgr. Matúš Sitár, PhD.

 • vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity,
 • zaoberá sa starovekou a stredovekou filozofiou so zameraním na metafyziku, etiku a vzťah medzi rozumom a vierou,
 • vyučuje morálnu a politickú filozofiu v Kolégiu Antona Neuwirtha,
 • v roku 2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám,
 • je šťastne ženatý, má jedno dieťa.

Daniel SlivkaDoc. ThDr. Daniel Slivka, PhD. - Xavier

 • vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského. Po ukončení štúdia si urobil doktoráty v Prešove a v Ružomberku,
 • titul doc. získal na Prešovskej univerzite na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte. Tam pôsobí aj v súčasnosti ako učiteľ, zameriava sa na historické a prorocké knihy Starého zákona, hermeneutiku a pod.,
 • má za sebou aj intenzívny kurz hebrejského jazyka a kultúry na univerzite Haifa v Izraeli,
 • žije v Prešove. Je ženatý, má tri deti.

Mgr. Juraj ŠústJuraj Šúst, PhD.

 • vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
 • v súčasnosti pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre a má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na morálnu a politickú filozofiu,
 • je ženatý, má dve deti.

veceraBoleslav Večeřa

 • viacnásobný majster sveta a Európy v raketovom modelárstve (v rôznych kategóriách),
 • jeho dcéra a vnuk pokračujú v modelárstve a takisto sú nositeľmi ocenení vo svetových a európskych modelárskych súťažiach,
 • bol skautom, v roku 1945 viedol v Piešťanoch vĺčatá, skautskej činnosti sa venoval ešte v roku 1947, táborili pri Hodrušských jazerách,
 • modelovaniu sa venuje od roku 1945, čo je už viac ako 65 rokov, orientuje sa najmä na raketové, letecké a lodné modelárstvo,
 • zaujímavé miesta, ktoré navštívil: odpaľovacia plocha Bajkonur (hlavný ruský kozmodróm, používaný od začiatku kozmickej éry), Mys Canaveral.

Témy doterajších Indulon

 

Téma Prednášajúci / diskutér Odporúčaná literatúra

Indulona 1

   
Mýty a fakty v Starom zákone Daniel Slivka – Xavier  
Modlitba a meditácia Ľudovít Grohola - Tvrďas  

Indulona 2

   
Demokracia v politickom a filozofickom zmysle Juraj Šúst  C. S. Lewis - Přípitek zkušeného ďábla
Má zmysel byť v dnešnej dobe kresťanom? Milan Hermanovský  

Indulona 3

   
Očistec a život po smrti opierajúc sa o Veľký rozvod (C. S. Lewis) Martin Raškovský – Veľký Medveď  C. S. Lewis - Veľký rozvod
Kniha Jób a zmysel ľudského utrpenia Daniel Slivka – Xavier  A. Legutký - Na cestu

Indulona 4

   
Svedomie a prirodzený zákon Martin Luterán  J. Ratzinger - Chváloreč na svedomie
Autorita Henrich Grejták  

Indulona 5

   
Križiacke výpravy a inkvizície a ich vplyv na súčasnú Európu Ľuboslav Hromják  J. Špirko - Cirkevné dejiny (úryvky)
Hľadanie životného povolania Fabián Novotný  

Indulona 6

   
Ideálny štát v dejinách filozofie Matúš Sitár  
Cnosť pokory Michal Hospodár  

Indulona 7

   
Životné povolanie Cyril Hamrák  
Umenie a gýč Juraj Kresila  
Udalosti Veľkej noci; gýč v hudbe Mária Dravecká  

Indulona 8

   
Lietanie ako hobby; homoloby; vzťahy v skautingu Andrej Legutký Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami
Zážitky z hôr, rozprávanie horského vodcu Pavol Rajtár  
Život podzemnej Cirkvi na Slovensku pred rokom 1989 František Mikloško J. Šimulčík - Svetlo z podzemia, Zápas o nádej

Indulona 9

   
Rusko-ukrajinský konflikt Martin Horemuž  
Ekumenizmus; kvalita a nekvalita v literatúre; duchovno Daniel Pastirčák D. Pastirčák - Čintet (úryvky), O ceste a míľniku; Pius XI. - Mortalium animos
Poruchy správania detí; konštruktívna kritika Mária Homolová  

Indulona 10

   
Tvorivosť (aj pre skautov) Daniel Hevier D. Hevier - úryvky z rôznych básnických a prozaických zbierok
Etika v politike František Mikloško  
Bioetika (eutanázia a umelé oplodnenie) Marek Petro M. Petro - odborné články
K. Marx vs. marxizmus; západná civilizácia Juraj Šúst K. Marx - Kapitál (úryvok), Ch. Dawson - The Historic Reality of Christian culture (úryvky)
Kultúra a architektúra Arménska a Sýrie Peter Kršák  
Ako zdolávať životné prekážky Matěj Hájek  

Indulona 11

   
Boh áno, cirkev nie?, homosexuálne zväzky, predmanželská príprava Juraj Jurica  
Ekumenizmus; kniha Genezis Mária Dravecká Kniha Genezis - 1., 2., 3. kap.
Raketové modelárstvo Boleslav Večeřa  

Indulona 12

   
Scouting for boys; posun európskeho myslenia vs. skauting; praktický skauting  Ján Pokorný  
Čím sú pre nás Židia; Maďari a Česi; Európa a my dnes  Jaroslav Daniška  
Práca súdneho znalca výtvarného umenia

 Marián Kvasnička

 

Indulona 13

   
Danteho Božská komédia; zo zákulisia herectva a umeleckého prednesu; hra Lúče otcovstva Štefan Bučko  
Skauting a katolícka cirkev Milan Lach, Marek Šmid  
Ako v skautingu rozvíjať čnosti (kniha Drakobijec moja cesta) Juraj Hajkovský  Drakobijec moja cesta (úryvok)

Indulona 14

   
Ako nás ovplyvňujú médiá Fero Múčka  
Všetko o peniazoch: mikro- a makropohľad; freediving Juraj Karpiš Zlé peniaze
Dobrý deň, to som ja Sima Martausová  

Podkategórie