Prednášajúci - diskutéri

Zoznam prednášajúcich / diskutérov (podľa abecedy)

Mgr. Ing. Andrej Legutký

Andrej Legutký
 • vyštudoval elektrotechniku na Technickej univerzite v Košiciach, potom teológiu v Spišskej Kapitule. Tu bol v roku 1999 vysvätený za kňaza,
 • je aktívny skaut, zborový vodca 66. zboru a vodca Podtatranskej skautskej oblasti,
 • už siedmy rok pôsobí ako farár vo Vrbove,
 • je zanietený pilot padákových a motorových padákových klzákov a správca letového terénu na Sľubici.

M.Jur., M.Phil. Martin Luterán, D.Phil.

Martin Luterán
 • vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o.i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv,
 • už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť,
 • je rektorom Kolégia Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji,
 • je ženatý, má jedno dieťa.

Sima Martausová

Sima Martausová

 • narodila sa v Považskej Bystrici (1988),
 • študovala divadelné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
 • na gitare sa naučila hrať, keď mala 21 rokov,
 • v roku 2009 sa stala víťazkou súťaže Gospeltalent s piesňou Nádherný Svätý,
 • v roku 2012 sa dostala prostredníctvom hry Polooblačno do Radošinského naivného divadla,
 • od roku 2012 spolupracuje s hudobným manažérom Jožkom Šebom, ktorý ju zoznámil s kapelou (M. Zajko, M. Gašpar, M. Wittgruber, P. Lengyel, I. Ajdži Sabo) – hráva s nimi dodnes,
 • doteraz vydala 4 CD: Vyzliecť si človeka (2011), Dobrý deň, to som ja (2013, ocenené Platinovou platňou, cenou Objav roka a Album roka), Na pravom poludní (2014), Smej sa, duša moja (2016),
 • miluje fialky, hudbu, prírodu, kávu, ľudí a toho, kto ich stvoril ☺.

 

RNDr. František Mikloško

František Mikloško
 • jeden z organizátorov Sviečkovej manifestácie 1988, aktivista podzemnej Cirkvi počas normalizácie,
 • v tom období pracoval najprv v Ústave technickej kybernetiky SAV v Bratislave, neskôr ako robotník,
 • v novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu,
 • bol poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) a Národnej rady Slovenskej republiky a člen Kresťanskodemokratického hnutia. Dvakrát kandidoval na pozíciu prezidenta SR.

František Múčka

František Múčka

 • narodil sa v Bratislave (1981), vyrastal v Novej Dedinke,
 • vyštudoval taliansku filológiu a žurnalistiku na UKF v Nitre,
 • pracoval v ekonomickom magazíne TREND na pozícii zástupcu šéfredaktora, neskôr ako ekonomický redaktor v SME a ako zástupca šéfredaktora v časopise .týždeň,
 • v súčasnosti je šéfredaktorom konzervatívneho denníka Postoj,
 • je ženatý, má jedného syna.

 

Mgr. Fabián Novotný – Fabo

Fabian Novotný
 • veriaci v Boha,
 • ženatý, otec piatich detí,
 • býva v Prešove,
 • vodca 46. zboru Biela nádej Krompachy,
 • vyštudoval teológiu a etiku,
 • pracuje 10 rokov v politike ako asistent poslanca NR SR a regionálny tajomník,
 • má rád organizovanie akcií – projekt oblápanie Spišského hradu, Tatracor, veľké tábory a pod., ale aj pokojné akcie v ústraní – opekačky, výlety,
 • je rád v prírode ako každý skaut,
 • ide stavať drevenicu a nemá na to ešte zdroje,
 • má rád dobrodružstvo, hlavne so svojou rodinkou,
 • je asi extrémista v dnešnej dobe a vtedy je spokojný, že nie je flákač a nepremarňuje čas, ktorý dostal do daru,
 • manželka ho robí lepším a za to ďakuje Tvorcovi šťastia,
 • má dobré deti a zasa ďakuje Šéfovi.

Mgr. Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák
 • narodil sa 29. 1. 1959 v Prešove,
 • básnik, prozaik, esejista, kazateľ, výtvarník,
 • študoval na Strednej umeleckej škole – odbor keramika v Košiciach, nadstavbu absolvoval v odbore reštaurovanie v Bratislave. Tu vyštudoval aj teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte,
 • pracoval v mestskej galérii, neskôr sa stal kazateľom Cirkvi bratskej,
 • svoje verše a prózy publikoval na prelome 80. a 90. rokov v Slovenských pohľadoch, Tvorbe, Romboide a Mostoch,
 • výber z tvorby – prózy: Damianova rieka (1983), Čintet alebo More na konci sveta (2000), Mini mýty (2011), Evanjelium podľa Jóba (2013); poézia: Tehilim (1997), Kristus v Bruseli (2005), Slovo pred slovom (2012); divadelná hra: Hra o svätej Dorote,
 • ako výtvarník vystavoval svoje práce v Londýne, Bratislave, Mikeli (Fínsko), v Prahe, Vancouveri (Kanada),
 • je členom Obce spisovateľov Slovenska a Pen klubu,
 • za svoju literárnu a výtvarnú činnosť získal viacero medzinárodných ocenení,
 • záujmy: hudba, turistika, príroda,
 • je ženatý, má tri deti.

Prof. ThDr. Marek Petro, PhD.

Marek Petro
 • narodil sa v r. 1967 v Sečovciach,
 • vysokoškolské štúdium začal v r. 1986 na RK Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a dokončil v r. 1992 na UPJŠ v Košiciach, GK bohosloveckej fakulte v Prešove,
 • v r. 1990 bol vysvätený za kňaza, pôsobil vo farnosti Sečovská Polianka,
 • v r. 2004 ukončil doktorandské štúdiá v Krakowe, v r. 2007 sa habilitoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU. V súčasnosti tam pôsobí ako VŠ pedagóg na Katedre systematickej teológie, špecializuje sa na morálnu teológiu a bioetiku,
 • je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií: Kríza súčasného manželstva a cesty jej prekonania (2004), Médiá v kontexte dokumentov Katolíckej cirkvi (2010), Dekalóg I. - III.: dar slobody (2011), Dekalóg IV. - X.: dar slobody (2012); vysokoškolských učebných textov: Vybrané bioetické problémy v učení kresťanskej etiky (2008), Vademecum koordinátora voľného času (2008), Čnosti (2009), Ekologická výchova a vybrané kapitoly z environmentalistiky pre teológov (2011),
 • je členom viacerých vedeckých grémií,
 • je ženatý, s manželkou Editou má tri deti.
 

Ing. Ján Pokorný - Johany

pokorny 
 • narodil sa 14. 2. 1958 v Kremnici, v slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste,
 • študoval na gymnáziu v Kremnici, potom na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes STU),
 • je ženatý, má manželku Anku, syna Michala (33), Mateja (31), dcéru Katku (25) a vnučku Paulínku (2,5),
 • skautský oddiel viedol cca 10 rokov, spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov,
 • 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rokov,
 • záľuby: príroda, knihy a filmy, hudba, elektrotechnika atď.

Pavol Rajtár

Pavol Rajtár
 • protagonista extrémneho lyžovania a športového skialpinizmu na Slovensku, horolezec a horský vodca,
 • 1967 - 1994 pôsobil ako záchranár horskej služby,
 • zlyžoval množstvo extrémnych svahov, od Mount Blancu až po sedemtisícovky Pamíru, viac ako tisíckrát vyliezol na Gerlach, na Mont Blancu bol 59-krát,
 • významnou mierou prispel k znovuoživeniu horského vodcovstva na Slovensku a k prijatiu slovenských vodcov do Medzinárodnej únie.

Mgr. Martin Raškovský - Veľký Medveď

 Martin Raškovský
 • farár v Hermanovciach,
 • vodca Východoslovenskej skautskej oblasti.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Matúš Sitár 
 • vyštudoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity,
 • zaoberá sa starovekou a stredovekou filozofiou so zameraním na metafyziku, etiku a vzťah medzi rozumom a vierou,
 • vyučuje morálnu a politickú filozofiu v Kolégiu Antona Neuwirtha,
 • v roku 2010 začal na pokračovanie prekladať komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám,
 • je šťastne ženatý, má jedno dieťa.

Doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD. - Xavier

Daniel Slivka

 • vyštudoval teológiu na Univerzite Komenského. Po ukončení štúdia si urobil doktoráty v Prešove a v Ružomberku,
 • titul doc. získal na Prešovskej univerzite na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte. Tam pôsobí aj v súčasnosti ako učiteľ, zameriava sa na historické a prorocké knihy Starého zákona, hermeneutiku a pod.,
 • má za sebou aj intenzívny kurz hebrejského jazyka a kultúry na univerzite Haifa v Izraeli,
 • žije v Prešove. Je ženatý, má tri deti.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

 

Marek Šmid

 • narodil sa v Bratislave v roku 1986,
 • v profesionálnom živote je právnikom. Taktiež vyučuje právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a zároveň v Londýne na University of Westminster,
 • v skautingu je od svojich 12 rokov, priviedol ho k nemu vladyka Cyril Vasiľ a Vladyka Milan Lach. So skautingom (FSE) mal možnosť začať v Ríme v Taliansku. Neskôr, keď sa vrátil naspäť na Slovensko, naskytla sa im so sestrou možnosť založiť prvé jednotky organizácie FSE. Dnes je prezidentom skautov FSE na Slovensku,
 • so skautmi SLSK mal možnosť spolupracovať na mnohých pekných projektoch a spoločných aktivitách,
 • je ženatý, zatiaľ bezdetný. Žije v Bratislave.

Mgr. Juraj Šúst, PhD.

Juraj Šúst 

 • vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
 • v súčasnosti pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre a má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na morálnu a politickú filozofiu,
 • je ženatý, má dve deti.

Boleslav Večeřa

vecera
 • viacnásobný majster sveta a Európy v raketovom modelárstve (v rôznych kategóriách),
 • jeho dcéra a vnuk pokračujú v modelárstve a takisto sú nositeľmi ocenení vo svetových a európskych modelárskych súťažiach,
 • bol skautom, v roku 1945 viedol v Piešťanoch vĺčatá, skautskej činnosti sa venoval ešte v roku 1947, táborili pri Hodrušských jazerách,
 • modelovaniu sa venuje od roku 1945, čo je už viac ako 65 rokov, orientuje sa najmä na raketové, letecké a lodné modelárstvo,
 • zaujímavé miesta, ktoré navštívil: odpaľovacia plocha Bajkonur (hlavný ruský kozmodróm, používaný od začiatku kozmickej éry), Mys Canaveral.