SEODr. Milan Lach SJ

Milan Lach

  • narodil sa 18. 11. 1973 v Kežmarku, detstvo prežil v Ľubici,
  • študoval na gymnáziu v Kežmarku, v roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. Po ukončení 3. ročníka vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave, večné sľuby zložil v roku 1997,
  • v r. 2000 prijal z rúk terajšieho vladyku Milana Chautura diakonskú a v r. 2001 kňazskú vysviacku v Košiciach,
  • pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ v Košiciach,
  • na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme dosiahol v r. 2006 licenciát z východných cirkevných vied a v r. 2009 doktorát,
  • bol výpomocný špirituál Pápežského Kolégia Russicum a stal sa duchovným asistentom Federácie skautov Európy v Ríme,
  • 2011 – 2013 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, pôsobil ako národný duchovný asistent FSE,
  • pápež František ho v roku 2013 vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku,
  • v októbri 2016 bol menovaný za delegáta Kongregácie pre východné cirkvi,
  • záľuby: príroda, knihy a spev.