Mária Homolová
  • vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ, po revolúcii externe študovala na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK odbor učiteľstvo (etická výchova – náboženstvo) a katolícka teológia,
  • pracuje ako klinická psychologička v privátnej ambulancii,
  • prednáša pastorálnu psychológiu v Kňazskom seminári v Badíne.