Prednášajúci - diskutéri

Zoznam prednášajúcich / diskutérov (podľa abecedy)

Doc. Štefan Bučko

Štefan Bučko

 • narodil sa v roku 1957 v Bratislave,
 • študoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole (špec. sadovníctvo – kvetinárstvo), potom na VŠMU – odbor herectvo,
 • pôsobil najprv ako externý, neskôr ako interný pedagóg na VŠMU v odbore javisková reč a umelecký prednes, v roku 1997 bol habilitovaný na docenta,
 • pôsobil tiež ako externý moderátor v STV, neskôr v TV JOJ, v rokoch 1998 – 2000 bol predsedom Rady STV,
 • v roku 2008 mu Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila Cenu Fra Angelica za osobný prínos pre kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku,
 • 2008 – 2010 – bol riaditeľom Činohry SND a zaslúžil sa o historické uvedenie Goetheho Fausta,
 • 2011 mu vyšla debutová básnická zbierka Tušené ostáva v tieni,
 • 2013 mu bola udelená Krištáľová Ruža – česko-slovenské ocenenie za majstrovské interpretovanie a šírenie poézie,
 • 2014 – umelecká interpretácia Pekla Božskej komédie Danteho Alighieriho pre Rádio Devín RTVS,
 • v Činohre SND pôsobí dodnes. Je ženatý s jazzovou speváčkou Adrienou Bartošovou.

Jaroslav Daniška

daniska

 • narodil sa v r. 1977 v Považskej Bystrici,
 • študoval politické vedy na Trnavskej univerzite, Karlovej univerzite v Prahe a na Varšavskej univerzite,
 • je šéfredaktorom revue Impulz, redaktorom v konzervatívnom denníku Postoj a spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a Spoločenstvom Ladislava Hanusa,
 • píše o politických, spoločenských a náboženských témach,
 • dvakrát do mesiaca moderuje diskusnú reláciu na rádiu Lumen – Zaostrené,
 • v minulosti pôsobil ako poradca ministra vnútra, v Ústave pamäti národa a ako redaktor a editor časopisu Týždeň,
 • je ženatý, otec troch detí, žije v Pustých Úľanoch.

Mgr. art. Mária Dravecká

Mária Dravecká

 • vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri a čembale a katolícku teológiu na UK, pracovisko Spišská Kapitula,
 • učí hru na klavíri a náboženskú výchovu na štátnom Konzervatóriu v Košiciach,
 • venovala sa hlavne komornej hre, niekoľko rokov učila hru na klavíri aj na PF KU v Ružomberku,
 • vedie biblické stretnutia vo svojej farnosti a venovala sa aj prednáškovej činnosti s hudobnou a biblickou tematikou,
 • v roku 2009 jej bola udelená Cena mesta Košice za pedagogické majstrovstvo v klavírnej hre a výchovu špičkových hudobníkov, pozoruhodnú koncertnú aktivitu a nezlomný etický a morálny postoj v období totalitného režimu.

 

Mgr. Henrich Grejták

Henrich Grejták

 • je kaplánom v košickom UPC. Ako kaplán pôsobil predtým v Sečovciach a v Sabinove.

 

Mgr. Ľudovít Grohola

Ľudovít Grohola

 • býva v Prešove,
 • bývalý vodca 112. zboru Prameň Prešov - Sekčov.

 

Mgr. Juraj Hajkovský

Juraj Hajkovský

 • narodil sa v Humennom v roku 1978,
 • vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. V súčasnosti pracuje ako HR manažér v potravinárskej firme,
 • v detstve chodil na skauting do 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových cca 1993 – 2001. Má zložený skautský sľub a bol radcom družiny Orlov,
 • v občianskom združení Zaostri na rodinu, ktoré s manželkou a priateľmi založil, sa dnes venuje najmä projektu budovania komunít otcov a podpore rodín,
 • je spoluautorom knihy Drakobijec – moja cesta a hry Drakobijec – tvoja cesta,
 • s manželkou Dominikou majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici.
 

Mgr. Cyril Hamrák

Cyril Hamrák
 • farár vo Važci.

Mgr. Matěj Hájek, ThD.

hajek
 • narodil sa v r. 1982,
 • detstvo prežil v Prahe v sekulárnom prostredí, dôležitým zlomom bola v jeho živote konverzia ku kresťanstvu počas stredoškolského štúdia ako odpoveď na základné existenciálne otázky (vina a pominuteľnosť života),
 • študoval v Prahe na ETF UK teológiu, pokračoval doktorátom v odbore religionistika (téma sa týkala roly fantázie pri poznávaní skutočnosti podľa C. S. Lewisa a O. Barfielda),
 • v súčasnosti je kazateľom Cirkvi bratskej v Bratislave, učiteľ náboženstva a etickej výchovy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave,
 • venuje sa predovšetkým práci s mládežou a usiluje sa hľadať pravdu a dobrý smer, snaží sa byť k dispozícii ľuďom, ktorí riešia vlastné životné ťažkosti,
 • má rád príbehy – tie literárne, filmové, ale aj tie zo života, rád chodí do prírody a jazdí na bicykli,
 • je ženatý, s manželkou Evou má niekoľkomesačnú dcéru Anežku a „nestačí se divit“.
 

Mgr. Milan Hermanovský

Milan Hermanovský 

 • augustiniánsky kňaz, ktorý pôsobí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Mgr. Daniel Hevier, PhD.

hevier
 • narodil sa 6. 12. 1955 v Bratislave,
 • básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a takmer všestranný umelec,
 • vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na FF UK v Bratislave,
 • pracoval ako redaktor v Československom rozhlase, bol profesionálnym spisovateľom, neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V roku 1992 založil vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal vyše 100 titulov,
 • v súčasnosti sa venuje popri písaní a prekladom aj výtvarnému umeniu, autorskému divadlu, vedie hodiny tvorivého písania, príležitostne prednáša na vysokých školách,
 • výber z literárnej tvorby - poézia: Motýlí kolotoč (1974), Elektrónkový klaun (1983), V každých dverách (1988), Biele horí najdlhšie (2003), Sedemnásťtisíc smiešnych sonetov (2010), Vnútrozem (2014); próza: Kniha, ktorá sa stane (2009); pre deti a mládež: Vtáci v tanci (1978), Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984), Kam chodia na zimu zmrzlinári (1984), Hovorníček (1992), Heviho diktátor (2001), Nevyplazuj jazyk na leva (2003), Päťka z nudy (2005), Xaver s nohami do X (2010),
 • je ženatý, má tri deti.
 

ThDr. PhDr. Mária Homolová, PhD.

Mária Homolová
 • vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UPJŠ, po revolúcii externe študovala na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK odbor učiteľstvo (etická výchova – náboženstvo) a katolícka teológia,
 • pracuje ako klinická psychologička v privátnej ambulancii,
 • prednáša pastorálnu psychológiu v Kňazskom seminári v Badíne.

PhDr. Martin Horemuž, PhD.

Martin Horemuž
 • narodil sa v r. 1977,
 • politológiu študoval na Trnavskej univerzite a rigorózne konanie ukončil na Ústave politológie FF UK v Prahe,
 • v súčasnosti je postgraduálnym študentom v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici,
 • odborne sa zameriava na bezpečnosť a bezpečnostné otázky postsovietskeho Ruska,
 • je autorom viacerých kníh, napr.: Súčasná bezpečnostná politika Ruskej Federácie a jej vybrané dimenzie,
 • je autorom viacerých článkov z oblasti politickej situácie v Rusku: Politický systém Ruskej federácie 20. rokov po rozpade ZSSR, Súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývoja etnického konfliktu v Náhornom Karabachu v kontexte rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008.

Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

Michal Hospodár
 • vyštudoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
 • titul ThDr. získal v odbore pastorálna teológia v Poľsku,
 • habilitoval sa na GTF v Prešove, kde pôsobí na Katedre systematickej teológie,
 • v kňazskej službe pôsobil v Michalovciach, Poprade a Košiciach,
 • je zodpovedným redaktorom knižného Gréckokatolíckeho kalendára,
 • je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, členom Rady pre médiá pri Konferencii biskupov Slovenska, zástupcom Košickej eparchie v Rádiu Lumen,
 • v roku 2004 bol vymenovaný za tlačového hovorcu Košickej eparchie,
 • venuje sa najmä problematike viery a pastoračnej činnosti kňazov a cyrilo-metodskej tradície v Gréckokatolíckej cirkvi,
 • je ženatý, má troch synov,
 • záľuby: knihy a dobro človeka.

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Ľuboslav Hromják
 • odborný asistent na Katedre histórie FF Trnavskej univerzity,
 • odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie PF KU v Ružomberku,
 • venuje sa cirkevným dejinám,
 • študoval teológiu na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí, cirkevné dejiny na Gregoriánskej univerzite v Ríme, absolvoval Vatikánsku školu paleografie, diplomatiky a archivistiky vo Vatikáne a doktorandské štúdium v Ríme,
 • pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách, spolupracuje v niekoľkých výskumoch a medzinárodných projektoch,
 • je autorom viacerých publikácií z oblasti cirkevných dejín, spolupracuje tiež s médiami (rádio Lumen – pravidelne, STV2).

Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

jurica
 • narodil sa 14. 11. 1970 v Prešove,
 • absolvoval gymnázium v Sabinove, promoval na Právnickej fakulte UK v  Bratislave,
 • po ukončení právnického štúdia vstúpil do kňazského seminára a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu v Ríme,
 • v r. 2002 bol vysvätený za kňaza,
 • v r. 2005 obhájil dizertačnú prácu z kanonického práva na Lateránskej univerzite v Ríme. Následne sa stal obhajcom manželského zväzku a promótorom spravodlivosti na košickom Metropolitnom súde. Zároveň začal učiť na Teologickej fakulte KU v Košiciach civilné a cirkevné právo,
 • v r. 2009 bol vymenovaný za vicepostulátora procesu beatifikácie Anny Kolesárovej, ktorý bol v Košiciach úspešne ukončený vo februári 2012,
 • v r. 2009 bol vymenovaný za cirkevného sudcu a od r. 2010 je členom presbyterskej rady košickej arcidiecézy. Od r. 2011 je členom akademického senátu KU za teologickú fakultu,
 • v júni 2014 sa habilitoval v odbore katolícka teológia.
 

Mgr. Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

 • narodil sa v Žiline (1978),
 • dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov na monetárnu ekonómiu a bankovníctvo. Kritizuje súčasné fungovanie finančného systému, centrálne banky a spoločnú európsku menu – euro,
 • vyštudoval finančný manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pracoval v súkromných finančných inštitúciách v zahraničí i na Slovensku. Je spoluzakladateľom o. z. INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz,
 • v INESS pôsobí ako ekonomický analytik so zameraním na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo,
 • časopis .týždeň ho označil za osobnosť roku 2011,
 • v roku 2015 vydal ekonomický besteller Zlé peniaze – sprievodca krízou (www.zlepeniaze.eu),
 • je členom Klubu ekonomických analytikov,
 • v rokoch 1993 až 1995 sa stal viacnásobným majstrom SR v 5 kategóriách plutvového plávania a v roku 1995 obsadil v Bratislave 2. a 3. miesto na juniorských majstrovstvách sveta v plutvovom plávaní na 1500 m a 800 m,
 • je držiteľom slovenského národného rekordu na prvých individuálnych majstrovstvách sveta vo freedivingu v Šarm aš- Šajch v Egypte,
 • freediving i plutvové plávanie vyučuje od roku 2005 a v roku 2006 spoluzaložil Slovak Freediving Association s cieľom šíriť bezpečné metódy freedivingu na Slovensku,
 • má dve deti a tretie na ceste.

 

Mgr. Juraj Kresila, PhD.

 Juraj Kresila
 • je učiteľom na Prešovskej univerzite v Prešove, kde pôsobí na Pedagogickej fakulte na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy.

Mgr. Peter Kršák

Peter Kršák
 • narodil sa v roku 1979 v Topoľčanoch,
 • študoval dejiny umenia na FIF UK,
 • od r. 2004 pracuje v Encyklopedickom ústave SAV na projekte Beliana (Výtvarné umenie a architektúra),
 • v r. 2012 vyšla jeho kniha Putovanie po štyroch krajinách vo vydavateľstve Petrus,
 • venuje sa maľbe, kresbe, keramike a drevorezbe,
 • usporiadal už viacero výstav, prednášok a výtvarných dielní.

PhDr. Marián Kvasnička

kvasnicka
 • narodil sa v roku 1955,
 • člen výboru pre kultúru a médiá (NR SR),
 • člen osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva (NR SR),
 • od roku 2012 člen predsedníctva KDH,
 • predseda poradného zboru Národného osvetového centra pre kresťanské tradície,
 • od roku 1990 súdny znalec pre výtvarné umenie,
 • kurátor medzinárodného sympózia ORA ET ARS na Skalke pri Trenčíne,
 • textár (gospelové kapely na Slovensku),
 • člen liturgickej hudby – cirkevné školy, KDH,
 • pedagóg a riaditeľ cirkevných škôl (1991-2010).
 

SEODr. Milan Lach SJ

Milan Lach

 • narodil sa 18. 11. 1973 v Kežmarku, detstvo prežil v Ľubici,
 • študoval na gymnáziu v Kežmarku, v roku 1992 bol prijatý do gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove. Po ukončení 3. ročníka vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave, večné sľuby zložil v roku 1997,
 • v r. 2000 prijal z rúk terajšieho vladyku Milana Chautura diakonskú a v r. 2001 kňazskú vysviacku v Košiciach,
 • pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ v Košiciach,
 • na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme dosiahol v r. 2006 licenciát z východných cirkevných vied a v r. 2009 doktorát,
 • bol výpomocný špirituál Pápežského Kolégia Russicum a stal sa duchovným asistentom Federácie skautov Európy v Ríme,
 • 2011 – 2013 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, pôsobil ako národný duchovný asistent FSE,
 • pápež František ho v roku 2013 vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku,
 • v októbri 2016 bol menovaný za delegáta Kongregácie pre východné cirkvi,
 • záľuby: príroda, knihy a spev.